Doa Bapa Kami, Terjemahan Dalam Bahasa Walak yang kami rangkum dari Alkitab yang diterjemahkan oleh tim penerjemah Alkitab Bahasa Walak.

Silakan membaca Doa Bapa Kami ini untuk hari-hari anda dalam Bahasa Walak yang kami sediakan untuk anda.
Via: Nawor Lano Creativ


Yorigemo, ar Yesus nen wene onggo yoga dogolir, "Kir tamban eruwok nen yiluk kalok, yegerogon eku dogono o,

" Ninombae o, Ar Allah eti Kar karligar o. Kar karligar kalon palogo, tiya bagagu dogoak o. Kar kebe eti, Raja nir mende arar o. Nen o agar paga yoma, kar kane etiar inaruk kolek dogoak o.Nir ninagarom nau mende ndak-ndak erogo, o kup keyam wotneraga dogon o.Ir akuni nir marluk etbinanengga mende, maga balok inomarluk dek erinako eti ndak-ndak,Nir yi marluk ndi marluk eko mende, dek erogo binaniluk, maga binanin o;Nir ninabur mbalka paga, nir niniliti Kar koba ebebar andarugu eti, mi agunem togokbinanugup o." AMIN.

Manajer dan Tim PB Walak. Rev. Markus Kilungga S.Th dan Rekan